داستان اساطیری فریدون

ویژگی های اساطیری داستان فریدون ۱-قدمت داستان فریدون یکی از خدایان ودایی تریته آپتیه[۱] می باشد. وی از خدایان دلاور…