در این پست داستان سنجاب مجروجی که یک خانواده دوستدار محیط زیست در فنلاند او را...