هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور...