به عکس های زیر خوب نگاه کنید، به نظر شما اینجا کجاست؟ اینجا نه تخت جمشید...