ممکنه شما هم در منزل تعداد زیادی دگمه داشته باشید که تک افتاده باشند و دیگه...