اگر به اطراف خود نگاه کنید متوجه می شوید که اکثر ساختمان ها دارای رنگ های...