چندین و چند سال است که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سرانه ی مطالعه...