سواره ها و پیاده ها نمی دانم عزیز نسین را می شناسید یا نه… اما چند...