امام محمد غزالی حجه الاسلام و روحانی عالیقدر عصر سلجوقی با آن که در اجرای...