احتمال می‌رود که تروریست‌های حادثه پاریس برا ی ارتباط از کنسول PS4 استفاده کرده باشند؛ آیا...