این روزها واژه جعلی یک واژه محبوب در دنیای دیجیتال شده است. دنیایی که رسانه را...