اولین مجموعه های گرافیکی خانم هنرمند Elaine Samonte را به نظاره می نشینیم. یک میوه را در دست...