عجیب نیست، ببینید چطور میشه با کمی خلاقیت وسایل شکسته و خراب شده را با ظاهری...