با کراوات به دیدار خدا رفتم و شد بر خلاف جهت اهل ریا رفتم و شد...