اگر شما هم از سرویس ایمیل گوگل یعنی همان جیمیل (Gmail.com) استفاده می کنید باید بگم...