شاد باش نه یک روز ‌‌که همیشه… بگذار آوازه ی شاد بودنت چنان بپیچد که پشیمان شوند...