اینکه در پس فرآیند خواب چه  رازهایی نهفته است و روح آدمی در مرحله خواب چگونه...