می دانیم که … نوجوانان قدرت شنوایی بهتری نسبت به دیگران دارند و این مورد با...