آبله مرغان به مدت حداقل ۵۰۰ سال این بیماری تلفات فراوانی را در سراسر دنیا برجای...