به طور ساده، بوی مواد زمانی ایجاد می شود که مولکول های آنها روی اعصاب بویایی...