در اندرون شاهی ، فقط زن ها و ملیجکها نبودند که بی جهت یا با جهت...