زمستان در راه است و سرما خیلی زودتر از آن به خانه ها آمده است. حفظ...