آیینه تمام نمای هستی، انعکاس

 هنرت را در آغوش گرفتم و با تمتم وجود فریاد زدم پروردگارم بخاطر تمام هنرمندی هایت سپاس .سپاس به خاطر آب، به خاطر آسمان و زمین، به  خاطر ترنم روح بخش باران، به خاطر نسیم و تمام زیبایی هایت، به خاطر خودت به خاطر همه چیز به خاطر....... در ادامه تصاویری بسیار زیبا از انعکاس تصویر در آب را با هم می بینیم.