تاریخ دراویش در ایران

 درویشی در ایران سابقه طولانی دارد،  و به همین جهت در سرنوشت و تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران، تأثیر زیادی داشته است….