بعضی وقت ها ساده ترین ایده ها می توانند راه حل بزرگترین مشکلات باشند. یاد داستان...