جغدها موجوداتی شب گرد هستند و در شب در گوشه کنار زمین به دنبال شکار خود...