تصویرگر مشهور، “لیندا باربی” می گفت: <<در عصر دیجیتال، از دیجیتالتان استفاده کنید>> دستان شما...