توجه: تا بارگذاری کامل بازی شکیبا باشید.

با انتخاب کوتاهترین مسیر آب را از فلکه اصلی به انتهای مسیر برسانید. با کلیک بر روی هر لوله می توانید آنرا بچرخانید. دقت داشته باشید که وقت محدود است. در نهایت بعد از کامل کردن مسیر بر روی شیرفلکه کلیک نمایید تا آب حریان یابد.