توجه: تا بارگذاری کامل بازی شکیبا باشید.

در این بازی، دو نوع بازی سودکو و سکو موجود است. در بازی سودکو باید با ارقام ۱ تا ۹ یک مربع ۹×۹ را به صورتی پر کنید که در هیچ سطر، ستون و مربع ۳×۳ ای رقم تکراری وجود نداشته باشد. در بازی سکو یک قانون بیشتر وجود دارد: ترکیبی از ارقام که در سطرها و ستون های مربع های ۳×۳ به کار می رود باید ثابت باشند.برای بازی سودکو گزینه Play Sudoku و برای بازی سکو گزینه Play Soku را انتخاب کنید.