توجه: تا بارگذاری کامل بازی شکیبا باشید.

در این بازی شما موانع مختلفی چون عنکبوت ها، آدمک تفنگدار، گودال های نفت و…. رو به رو خواهید شد که باید با دقت بالا و واکنش مناسب و پریدن بر روی آنها، آن را از بین برده و به راهتان ادامه دهید.

برای وارد شدن به هر درب از کلید جهت نمای بالا و برای پریدن از کلید S استفاده کنید.