آدولف هیتلر در سالر 1938 به عنوان "مرد سال" در یکی از روزنامه ها معرفی شد.